Metpo-HtmlÜrünlerimiz


Arazi Toplulaştırma Proje Yönetimi

Tarım bakanlığı tarafından yürütülen arazi toplulaştırma faaliyetlerinin GIS tabanlı bir portal üzerinden yönetimi.

Daha fazla bilgi.

OdakGIS Türkiye Haritası

Navteq vektör harita verisinin 21 seviye tile edilmiş tüm Türkiye kapsamlı son güncel Türkiye Haritası Mobil ve Web uygulamalarınızda rahatlıkla kullanabileceginiz altlık harita. Tüm cadde sokaklar, sosyal ve ticari noktalar vb.

Daha fazla bilgi.

Mobil GIS Uygulamaları

Kuruluşunuza ait özel haritalarınızı web haritaları ile bütünleşik kullanın. Arazi çalışmalarınızı, saha ekiplerinizi kendi haritalarınız ve kendi verileriniz üzerinden yönetin.

Daha fazla bilgi.

e-Devlet GIS Uygulamaları

Kamu kurumlarının yazılım lisans maliyeti olmadan, OGC ve ISO-TC211 Standartlarına tam uyumlu server side GIS bütünleşik yazılım projeleri

Daha fazla bilgi.

Proje Deneyimlerimiz

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen arazi toplulaştırma faaliyetlerinin tek bir merkezden yönetilmesini sağlayan proje yönetim portalidir TVK ile arazi toplulştırma faaliyetleri sırasında üretilen tüm coğrafi ve sözel veriler müteahhit firmalar tarafından internet üzerinden sisteme yüklenebilmektedir. Sisteme yüklenen tüm veriler kurum ve müşavir firma tarafından yine TVK sistemi üzerinden kontrol edilmektedir.

TVK' ile Türkiyenin arazi toplulatırma sayısal veri standartları oluşturulmuş ve bu veriler ilgili kurumlarla paylaşılabilir hale getirilmiştir. Bir yandan hala yapım aşamasında olan projeler ile ilgili veriler sisteme yüklenir iken bir yandan da geçmişte tamamlanmış olan projelerin arazi toplulaştırma verileri düzenlenip sisteme kazandırılmıştır.

Sistem sadece coğrafi veriler değil aynı zamanda tüm yazışmaları, ödemeleri ve hakediş sistematiğin yönetmektedir. GIS verileri ile hakediş, raporlama ve yazışma verileri birbirleri ile entegre şekilde çalışarak etkin bir karar destek sistemi altlığı ve hizmeti oluşturmaktadır.

TVK bütün arazi toplulaştırma ilgili inşaat, ziraat ve harita firmaları tarafından kullanılmakta ve aynı zamanda Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ilgili daire başkanlıklarınca temel veri tabanı olarak işletilmektedir. TVK, mobile uygulamaları ile iOS işletim sistemi kullanan iPhone ve Ipad cihazlar ile arazi çalışmaları yapılıp mobil avantajlardan yararlanılabilmektedir.

İller Bankası tarafından üretilmiş ve üretilecek olan tüm sayısal coğrafi verilerin tek bir merkezden yönetilmesini ve kurum içi ve kurum dışı coğrafi veri ihtiyacının karşılanması amacı ile oluşturulmuş bir projedir. Banka envanterinde bulunan tüm sayısal olan ve olmayan coğrafi veri envanteri tek bir sistem altında bir araya getirilip entegre edilmektedir. Tüm yazılım ve veri çalışmalarında uluslararası standartlar olan ISO-TC211, Inspire ve OGC standartları tam olarak uygulanmaktadır. İLCAS kapsamında geliştirilen tüm otomasyon araçları İller bankası mülkiyetindedir ve açık kaynak kodlu yapıda geliştirilmektedir.

İLCAS, sadece banka içi kullanım için değil aynı zamanda ilgili tüm belediyeler, kamu kuruluşları ve bankaya hizmet eden özel sektörün ortak kullanacağı bir otomasyon sistemi olarak tasarlanmaktadır.
Temel Hedefler:

 • İdare tarafından üretilen / kullanılan coğrafi verilerin uluslararası ve ulusal standartlara uygun hale getirilmesi.
 • Coğrafi Veri Envanterinin merkezi sunucu üzerinde depolanması.
 • Web tabanlı uygulamalar ile kurum içi ve dışı kullanıcılarla paylaşılması
 • Diğer kurumlardan yayınlanan / yayınlanacak coğrafi veri servislerinin çevrimiçi kullanılması.
 • Veri paylaşım servisleri ile tüm Türkiye’ ye internet üzerinden servis sağlanması

Standartlar:
 • e-Devlet teknik yapısına uygun
 • Başbakanlık birlikte çalışabilirlik esaslarına göre düzenlenmiş.
 • Uluslasarası ISO ve OGC standartlarını destekler vaziyette.
 • Kuruma özgü, ihtiyaca konsantre düzenlenmiş, geliştirilmeye açık yapı.
 • TUCBS ile uyumlu yazılım mimarisi
 • Yazılım mülkiyeti, kullanımı, yayınlaması, satış hakkı İller Bankasına ait
 • Tüm veriler için ortak bir semboloji ve lejant veri tabanı
 • Mobil uygulamalar ile arazi çalışmalarında veriye doğrudan ulaşılabilecek

Teknik Kazanımlar:
 • Dağınık haldeki tüm sayısal veri merkezi veri tabanında birleştirilmektedir, ve sürekli güncel tutacak web tabanlı veri paylaşım portalı devreye alınmaktadır.
 • Geçmiş arşiv taranmakta ve meta veri girişleri yapılmaktadır.
 • Kurum içi sayısal veri kontrol ve onay standartları yazılımsal ortama taşınmaktadır.
 • Bütün hakediş raporları ve ödemeleri ile birlikte tüm yazışmalar sistem üzerinden yapılacaktır.
 • İller Bankasının teknik hafızası kayıt altına alınmaktadır.
 • Geçmişte yapılan tüm yatırımların verileri sorgulanabilir, hızlıca erişilebilir hale gelmektedir.
 • Fiziksel arşivlerden kurtularak verilerin emniyetini, güvenliği ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.
 • İzlenebilir, sürdürülebilir bir teknik sistem tesis edilmektedir.
 • Tüm plan altlıkları ve sayısal veriler tek bir lejant da birleşmektedir.

Doğal afetler sonrası tarımsal ürünler, canlı hayvan varlığı ve tarımsal tesislerin zararlarının kayıt altına alındığı süreç otomasyonu sistemidir. 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun kapsamında yürütülen tüm raporlar ve yazışmalar sistemden alınabilmektedir. Sistemde zarar gören alan CBS harita önyüzünden seçilebilmekte ve bu alan içine düşen malikler ile birlikte çiftçi kayıt sistemine bağlı çiftçilerin verileri otomatik elde edilmektedir. Tarımsal doğal afet otomasyonu içersine tarıma zarar verebilecek olan tüm afet türleri dahil edilmiştir. Sistem tarım bakanlığı döküman yönetim sistemi ile entegre çalışacak şelilde geliştirilmiştir.

TİKAS-CBS Türkiye tarım parselleri coğrafi veri tabanıdır.

TİKAS, Çitçi Kayıt Sistemi (ÇKS) olarak bilinen Türkiye çiftçi ve tarımsal ürün veri tabanının Tarım Bilgi Sistemi kapsamında yenilenmiş halidir. TİKAS ile birlikte tüm tarımsal işletmeler (hayvancılık-arıcılık-bitkisel üretim vb.) tek bir veri tabanı içinde kayıt altına alınıp ürün, mazot, gübre, tohum desteği gibi desteklemelerin tamamı TİKAS üzerinden sağlanmaktadır.

TİKAS-CBS ise TİKAS uygulamalarının coğrafi uygulamasıdır. İşletmelerin tarım yapılan arazilerinin harita üzerinden işaretlenme işlemleri TİKAS-CBS ile yapılmaktadır. TİKAS-CBS içinde aşağıdaki temel özellikler kullanılmaktadır.

 • Coğrafi veri yönetimi (Vektör, ortofoto ve uydu görüntüleri)
 • TKGM Verileri (Tapu ve Kadastro)
 • Tarım Parselleri (Tarımsal üretimin yapıldığı parsel)
 • Web arayüzü üzerinden vektörel editleme işlemleri (ekleme-silme-değiştirme-ölçekleme-kaydırma-koordinat değiştirme-birleştirme-ayırma-kesme vb)
 • Geçmişe yönelik history datası saklama ve yönetme

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (ÇNHRP) kapsamında Çoruh Nehri Havzasında; vejetasyon, toprak ve su kaynakları olmak üzere entegre havza rehabilitasyonunun sağlanması, havzadaki köylerde yaşayan insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve bölgenin diğer bölgelere göre sosyo-ekonomik farklılıklarının giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla; toprağın korunması, bozulmaya uğramış ormanların ıslahı, doğal afetlerin önlenmesi ve kırsal kesimde yaşayan halkın geçim kaynaklarının iyileştirilmesi yönünde gerçekleştirilecek uygulamaların sonuçlarının izlenmesi için; Toprak Erozyonu, Vejetasyon ve Sosyo-Ekonomik Durum konularında belirlenen göstergeler üzerinden kurulmuş olan bir CBS tabanlı izleme ve değerlendirme sistemdir.

İzleme sistemi ile;

 • Projenin hedefleri belirginleştirilmesi,
 • Amaçlar, faaliyetler ve kaynaklar arasında etkin bir köprü kurulması,
 • Amaçlar, performans göstergelerine dönüştürülerek ve hedeflerin belirlenmesi,
 • Gösterge bilgileri toplanarak ve gerçek sonuçlarla karşılaştırmaların yapılabilmesi,
 • Proje yöneticilerine planlama aşamasında, faaliyetlerdeki ilerlemelerin düzeyini göstererek, yeni planlamalar ve risk/problem çözümleri hakkında yöneticiye yol göstermesi sağlanabilmektedir.

Değerlendirme sistemi ile;
 • Yapılan çalışmaların sonuçları, veriye dayalı bir şekilde nicel olarak görüntülenebilmektedir.
 • Faaliyetlerin sonuçlara katkısı sayısal olarak raporlanabilmektedir.
 • Beklenmeyen sonuçların oluşması durumunda nedenleri veriye dayalı olarak raporlanabilmektedir.
 • Faaliyetler sonucunda ilgili alanlardaki gelişmeler görsel olarak görüntülenebilmektedir.
 • Sonuçlar, yeni projelerde ki yaklaşımlar için girdi teşkil edebilmektedir.

Tüm Türkiye kadastro verilerinin tek bir sistem merkezinde toplanmasını, sorgulanmasını ve yönetimini sağlayan açık kaynak kodlu WEB GIS uygulamasıdır. Proje toplamında 50 milyona yakın sayıda parsel verisi web arayüzü üzerinden sunulmakta ve kurum içi faaliyetlerde kullanılmaktadır. Yazılım sayesinde çeşitli formatlarda dağınık lokasyonlarda olan kadastro verileri tek bir sistemde birleştirilmiş ve Takbis tapu verileri ile uyumlaştırılmıştır. KVK ülkemizde bilinen en hızlı ve veri büyüklüğü açısından en büyük vektörel coğrafi veri sunum sistemidir. KVK tamamı ile açık kaynak kodlu üniteler kullanılarak geliştirilmiş ve ISO-OGC standartlarına tamamen uyumludur. Sistem wms ve wfs servisleri ile dış kurumların kullanımına açılabilmektedir.

www.turkiye.gov.tr üzerinden yayın yapan e-devlet kapısı Türkiye e-dönüşüm projesinin taşınma sorgulama taşınmazın kadastro sınırının vatandaşlarımız tarafından görüntülenebilmesi yazılımları geliştirilmiştir. e-devlet kapısı üzerinden hizmet alan 15 milyona yakın vatandaşımız tapu kayıtları ileberaber parsellerinin sınırlarını gösteren kadastro haritasını görüntüleyebilmektedirler. Güncel tapu bilgilerini görüntülemek sayesinde tapuya tescil olmuş olunan haberli habersiz şerh ve beyanlar görülebilmektedir. Belediyelerin taşınmazlara koyduğu imar ve belediye gelirleri içerikli kısıtlar yanısıra mahkemelerin koyduğu ihtiyati tedbir vb. mahkeme kararları ve de özellikle aile şerhleri gibi bütün takyidat bilgileri görülebilmektedir. Bu servis sadece e-devlet kapısı şifresi veya mobil imza' sı olan kişilerce ve sadece kendilerine ait taşınmazlar için geçerlidir.

775 Sayılı Gecekondu Önleme Bölgeleri ile ilgili kanuna haiz olan taşınmazlara ait evrakların ve kayıtların yönetildiği bilgi sistemidir. TOKİ tarafından bu alanlarda yapılan planlama çalışmaları ile beraber arazi tespitleri ve hak sahiplerinin başvurularının değerlendirilmesi süreçlerinde referans veri tabanı olarak kullanılmaktadır. Sistem içinde A4 ve A3 evraklar ve bu evraklara bağlı metaveriler ile birlikte pafta, harita, imar planı vb. GIS verileride bulunmaktadır.

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) projesi analiz çalışmaları; işletmesel /üretimsel veri tabanı tasarımı; veri üretim yazılımlarının geliştirilmesi; pilot proje çalışmaları - 6 Tapu Müdürlüğü’ndeki verilerin sisteme aktarılması ve veri kontrolleri, 1 Kadastro Müdürlüğü’ndeki coğrafi verilerin tapu kayıtları ile eşleştirilmesi; kadastro uygulama yazılımlarının analiz, tasarım ve kodlanması; CBS veri tabanı tasarımı.

300 ilçedeki Tapu Müdürlüklerinin veri üretim faaliyetlerinin yönetimi ve koordinasyonu; verilerin merkez veri tabanına aktarımı; veri tabanı kontrolleri; verilerin mevzuat doğruluğunun sağlanması.

Mevcut yazılımların bakımı ve geliştirilmesi; veri mühendisliği hizmetleri; yardım masası işletimi; veri üretim araçlarının düzenlenmesi; diğer devlet kurumları için e-devlet paylaşım servislerinin tasarlanması; kadastro çözüm mimarisinin analizi; kadastro iş süreçlerinin çıkartılması ve dokümante edilmesi; wso2 Bpel tasarımları ve uygulamaları; tapu tescil servislerinin yeniden geliştirilmesi.

CBS ortamında İstanbul Avrupa yakası 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planlarının sayısallaştırılması; plan fonksiyon standartlarının uygulanması; plan, kadastro ve tapu entegrasyonu.

CBS veri tabanı tasarımı; raporlama ve uygulama yazılımlarının geliştirilmesi; COWI sisteminden sayısal verilerin aktarımı.

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol boru hattı projesi alt yapı detay mühendislik ve yazılım kullanım eğitimleri.

800 Km. lik doğalgaz hattı boyunca doğalgaz geçiş hatlarının etüd planlamasının yapılması ve CBS’ne aktarılması; halihazır haritalarının yapılması ve CBS’ye entegre edilmesi.

Coğrafi veri tabanı tasarımı; uygulama yazılımlarının geliştirilmesi; veri teslim standartlarının belirlenmesi; sözel veriler ile coğrafi verilerin entegrasyonu.

Hizmetlerimiz


Coğrafi Veri Dönüşümü

Veri Entegrasyonları

Coğrafi Sunucu Bakımı

Servis Büro Hizmetleri

Gültaş Yazılım Harita San. Ticaret Limited Şirketi
OdakGIS- Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü Teknokent Binası C Blok No: 3-15-16
GÖLBAŞI-ANKARA
Tlf: +90 312 485 27 28 Fax: +90 312 485 27 29